Błąd
  • XML Parsing Error at 1:107. Error 9: Invalid character

Menu

Reklama
Reklama
Instrukcja PDF Drukuj Email

Instrukcja redakcyjna ?Kwartalnika Historycznego?

I.Zaleca si, aby teksty wraz z przypisami byy odpowiednio sformatowane: podwjna interlinia, 30 wierszy na stronie, po ok. 60 znakw w wierszu, szeroki lewy margines (tzn. ok. 1800 znakw na stronie ze spacjami, wliczajc przypisy). Do tekstu naley doczy streszczenie w jzyku polskim, nieprzekraczajce jednej strony maszynopisu wydawniczego. Gotowy tekst naley dostarczy w wersji elektronicznej.

II.Ukad pierwszej strony artykuu i artykuu recenzyjnego (tj. obszerniejszej, polemicznej recenzji): z lewej strony u gry imi i nazwisko autora, a take nazwa instytucji (?jeli autor yczy sobie, aby tekst by afiliowany) lub miasto. Poniej na osi tytu. Wszystkie elementy pismem tekstowym, nie wersalikami.

III.Ukad pozostaych rodzajw tekstw.

1.W recenzji nad tekstem zamieszczamy nagwek: imi (rozwinite) i nazwisko autora recenzowanej pracy, peny tytu wedug strony tytuowej (gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji rdowej, po tytule podajemy pene imiona i nazwiska redaktorw lub wydawcw; jeli praca jest wielotomowa ? liczb tomw lub czci cyframi arabskimi, np. t. 1?2), miejsce i rok wydania, nazw wydawnictwa, liczb stron, ewentualnie nazw serii wydawniczej. W nagwkach stosujemy skrty w jzyku recenzowanej pracy, np. ed., bearb. von, hrsg. von itp. Imi i nazwisko autora recenzji oraz miasto, w ktrym pracuje, umieszczamy pod tekstem recenzji, z prawej strony.

2.Nekrologi: w tytule imi i nazwisko zmarego, pod nim w nawiasach dokadne daty ycia, imi i nazwisko autora jak w recenzji.

IV.Tytuy, cytaty, cudzysowy.

1.Tytuy dzie i dokumentw:

a)rkopisy: oryginalne tytuy i incipity dokumentw, referatw itp. piszemy w cudzysowie, tytuy nadane przez autora tekstu ? bez cudzysowu, np. Laudum sejmiku, Memoria itp.;

b)druki: tytuy dzie i dokumentw piszemy kursyw, tytuy rozdziaw i fragmentw dzie (dokumentw) ? w cudzysowie, tytuy domylne lub utarte okrelenia tytuowe ? du liter bez wyrnie, np. Kronika Helmolda, Roczniki kwedlinburskie, Geograf Bawarski, Konstytucja 3 Maja.

2.Cytaty:

a)rda cytowane w tekcie podaje si w zasadzie w tumaczeniu (wyjtkowo w oryginale); w przypisach za zawsze w jzyku oryginau; zachcamy do podawania w przypisach oryginalnego brzemienia cytatw, ktre zostay podane w tekcie gwnym w tumaczeniu;

b)w wypadku sowiaskich alfabetw cyrylickich (biaoruskiego, bugarskiego, macedoskiego, rosyjskiego, serbsko?chorwackiego i ukraiskiego) w tekcie podaje si cytat w transliteracji, w przypisach za w transliteracji bd alfabecie cyrylickim, zob. niej tablic transliteracyjn;

c)cytowanych fragmentw rdowych nie poprzedzamy i nie koczymy wielokropkiem;

d)opuszczenia w cytowanym tekcie sygnalizujemy dwiema pauzami w nawiasach prostoktnych: [??].

V.Pisownia imion, nazwisk i innych wyrae okrelajcych osoby.

1.Stosujemy oryginaln pisowni imion i nazwisk w ojczystym jzyku osb wzmiankowanych, ewentualnie stosujemy transkrypcj z form transliterowan, w mianowniku, w nawiasie np. Szewczenko (evcenko). Powysze nie dotyczy osb uznanych za powszechnie znane (np. Cyceron, Szekspir, Waszyngton, Wolter itd.), panujcych i witych. W wypadku spolonizowanych cudzoziemcw mona stosowa form polsk.

2.Imiona osb po raz pierwszy wzmiankowanych w tekcie lub narracyjnym fragmencie przypisu powinny by przytoczone w penym brzmieniu. W innych przypadkach podaje si inicjay imion i nazwisko lub ? zwaszcza w odniesieniu do postaci znanych albo czsto wymienianych w tekcie ? tylko nazwisko, np. Kociuszko, Mickiewicz. W opisach bibliograficznych i archiwalnych zawsze naley uwzgldnia jedynie inicjay imion i nazwisko.

3.Osoby wymieniane w recenzjach powinny wystpowa bez stopni oraz tytuw naukowych i zawodowych. Zasada ta nie obowizuje w nekrologach w odniesieniu do zmarych.

4.W recenzjach sowo ?Autor? piszemy wielk liter, o ile odnosi si do autora recenzowanej pracy.

5.W nekrologach zaimki osobowe okrelajce zmarych piszemy wielk liter.

VI.Skrty, daty i inne okrelenia czasu, liczebniki.

1.W tekstach stosujemy oglnie przyjte skrty: itd., m.in., etc. i inne (zob. niej zamieszczony wykaz skrtw), a take z reguy: r. (rok) i w. (wiek).

2.Daty w tekcie:

a)miesic sownie, np. 5 marca 1910 r.;

b)przy rnych stylach (kalendarzach): 10/20 maja 1589 r., ale 27 II/11 III 1896 r.;

c)okresy od do: np. 1?10 maja 1900 r., 1 maja?10 czerwca 1900 r.;

d)w datach wtrconych w nawiasie miesic podaje si liczb rzymsk i nie stosuje si skrtu r. na kocu, np. (1 V 1826).

3.Daty w przypisach:

a)miesic liczb rzymsk, np. 5 III 1900 (nie dotyczy cytatw i fragmentw narracyjnych);

b)w razie braku daty dziennej miesic zawsze sownie, np. w marcu 1825 r.

4.Pisownia okrele ?wiek?, ?rok?:

a)przed ? rozwinite, np. w wieku XVI, w roku 1928;

b)po ? skrcone, np. w XVI w., w 1928 r.

5.W okreleniach typu ?w drugiej poowie?, ?lata osiemdziesite? nie uywa si cyfr.

6.Liczebniki:

a)zapis cyfrowy z oddzielaniem spacj rzdw wielkoci, np. 1234, 11456, 234567;

b)zapis cyfrowy z zastosowaniem skrtw: tys., mln, mld, np. 2 tys., 5 mln, 10 mld.

VII.W przypisach stosujemy te same parametry co w tekcie, tzn. wielko liter, interlini i margines. W przypadku zbiegnicia si w tekcie odsyacza do przypisu z przecinkiem, rednikiem lub kropk koczc zdanie odsyacz umieszczamy przed tymi znakami (z wyjtkiem skrtw, np.: w. lub r.). W przypisach stosuje si skrty takie jak w tekcie oraz konwencjonalne skrty aciskie: ibidem, idem, eadem, iidem, eaedem, op. cit., loc. cit. Mona stosowa te inne, przyjte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z objanieniem przy pierwszym zastosowaniu.

VIII.Opisy bibliograficzne.

1.Czasopisma: inicja imienia i nazwisko autora, tytu tekstu (kursyw), tytu czasopisma w cudzysowie lub skrt tytuu (jeli wystpuje w poniszym wykazie, bez cudzysowu), rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony, np.: J. Michalski, Publicystyka i parapublicystyka doby sejmu 1776 roku, KH 105, 1998, 1, s. 21?64.

2.Serie wydawnicze: inicja imienia i nazwisko autora, tytu kursyw, miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu bez wyrnienia (ale w tekcie waciwym nazwy serii kursyw), strony na kocu. W wypadku prac zbiorowych po tytule przywoywanego tekstu nastpuje po przecinku ? w: (bez nawiasw prostoktnych), tytu opracowania zbiorowego pisany kursyw oraz inicja imienia i nazwisko redaktora, np. J. Tyszkiewicz, redniowieczne granice wytyczone wzdu rzek w Europie rodkowej, w: Z dziejw redniowiecznej Europy rodkowo?Wschodniej, red. idem, Warszawa 2007, Fasciculi Historici Novi, t. 6, s. 145?152.

3.Teksty zamieszczone w wydawnictwach cigych o charakterze wydawnictw zbiorowych traktujemy jak artykuy w czasopismach (tytuy wydawnictw w cudzysowie), np. J. Staszewski, Elekcja 1697 roku, ?Acta Universitatis Nicolai Copernici?, Nauki Humanistyczno?Spoeczne, z. 259, Historia, 28, 1993, s. 73?92. Jeli ksika ukazaa si jako jeden tom (zeszyt) wydawnictwa cigego, to stosujemy nastpujcy opis: inicja imienia i nazwisko autora, tytu kursyw, miejsce i rok wydania, tytu wydawnictwa cigego w cudzysowie, tomy, zeszyty i podobne informacje.

4.Biogramy w Polskim Sowniku Biograficznym traktujemy jak artykuy w wydawnictwie seryjnym, np. M. Zgrniak, Haller Cezary, PSB, t. 9, Wrocaw 1960?1961, s. 250.

5.Stosujemy polskie okrelenia skrtowe: wyd., oprac., red. (nie pod red.).

6.W wypadku korzystania z pracy tumaczonej naley poda jzyk oryginau i dat wydania, z ktrego dokonano tumaczenia.

7.Opisy bibliograficzne wtrcone do tekstu lub wywodu w przypisie zamykamy w nawiasie okrgym.

8.Po incipitach prac wielokrotnie cytowanych nie umieszczamy wielokropka.

9.W opisach bibliograficznych prac opublikowanych w sowiaskich alfabetach cyrylickich stosujemy alfabet cyrylicki lub transliteracj.

10.Opisy archiwaliw i rkopisw modernizujemy zgodnie z zasadami okrelonymi w Instrukcji wydawniczej dla redniowiecznych rde historycznych (Krakw 1925) oraz Instrukcji wydawniczej dla rde historycznych od XVI do poowy XIX wieku (Wrocaw 1953).

11.Opisy bibliograficzne starodrukw nie s modernizowane; modernizujemy ortografi tekstw dziewitnasto? i dwudziestowiecznych.

Wykaz skrtw

AAN ? Archiwum Akt Nowych w Warszawie

AGAD ? Archiwum Gwne Akt Dawnych w Warszawie

AGZ ? Akta grodzkie i ziemskie z czasw Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyskiego we Lwowie

AP ? Archiwum Pastwowe

AIPN ? Archiwum Instytutu Pamici Narodowej

APH ? ?Acta Poloniae Historica?

ASWK ? Akta sejmikowe wojewdztwa krakowskiego

ASWP ? Akta sejmikowe wojewdztw poznaskiego i kaliskiego

BC ? Biblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie

BJ ? Biblioteka Jagielloska w Krakowie

BK ? Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krniku

BN ? Biblioteka Narodowa w Warszawie

BO ? Biblioteka Zakadu Narodowego im. Ossoliskich we Wrocawiu

BPAU?PANKr ? Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejtnoci i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

BR ? Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyskiego w Poznaniu

CAW ? Centralne Archiwum Wojskowe

CDS ? Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, Wrocaw 1956?1964

CPH ? ?Czasopismo Prawno?Historyczne?

DN ? ?Dzieje Najnowsze?

KDKK ? Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej, Krakw 1874?1883

KDM ? Kodeks dyplomatyczny Maopolski, Krakw 1876?1905

KDMaz ? Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, Warszawa 1919

KDP ? Kodeks dyplomatyczny Polski, Warszawa 1847?1887

KDW ? Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Pozna 1877 nn.

KH ? ?Kwartalnik Historyczny?

KHKM ? ?Kwartalnik Historii Kultury Materialnej?

MGH ? Monumenta Germaniae Historica

MGH SrG ? Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum

MGH SS ? Monumenta Germaniae Historica, Scriptores

MK ? Metryka Koronna

MPH ? Monumenta Poloniae Historica

mps ? maszynopis

n. ? i nastpna

nn. ? i nastpne

OiRP ? ?Odrodzenie i Reformacja w Polsce?

op. cit. ? opus citatum

PH ? ?Przegld Historyczny?

PL ? Patrologiae cursus completus. Series Latina, Paris 1844?1865

por. ? porwnaj

przyp. ? przypis

PSB ? Polski Sownik Biograficzny

RDSG ? ?Roczniki Dziejw Spoecznych i Gospodarczych?

red. ? redaktor, redakcja

RH ? ?Roczniki Historyczne?

RHum ? ?Roczniki Humanistyczne?

rkp. ? rkopis

RWHF PAU ? ?Rozprawy i Sprawozdania z Posiedze Wydziau Historyczno?Filozoficznego Akademii Umiejtnoci?, Krakw 1874?1891

? ?Rozprawy Akademii Umiejtnoci. Wydzia Historyczno?Filozoficzny?, Krakw 1891?1918

? ?Rozprawy Polskiej Akademii Umiejtnoci. Wydzia Historyczno?Filozoficzny?, Krakw 1921

? ?Rozprawy ? Polska Akademia Umiejtnoci. Wydzia Historyczno?Filozoficzny?, Krakw 1921?1928/1929

? ?Rozprawy Wydziau Historyczno?Filozoficznego ? Polska Akademia Umiejtnoci?, Krakw 1928/1929?1952

? Rozprawy Wydziau Historyczno?Filozoficznego ? Polska Akademia Umiejtnoci, Krakw 1992?

SDRE ? ?Studia z Dziejw Rosji i Europy rodkowo?Wschodniej?

SGKP ? Sownik geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich

SH ? ?Studia Historyczne?

SIRIO ? Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istorieskogo Ob?estva

Sobtka ? ?lski Kwartalnik Historyczny ?Sobtka??

SPPP ? Starodawne Prawa Polskiego Pomniki

SRP ? Scriptores Rerum Polonicarum

SSS ? Sownik Staroytnoci Sowiaskich

St. r. ? ?Studia rdoznawcze?

sygn. ? sygnatura

Urzdnicy ? Urzdnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII?XVIII Wieku. Spisy, red. A. Gsiorowski

Urzdnicy, Litwa ? Urzdnicy Wielkiego Ksistwa Litewskiego. Spisy, red. A. Rachuba

VC ? Volumina Constitutionum, t. 1?, Warszawa 1996? (naley cytowa odpowiednio, wedug wzoru: VC 1/1)

VL ? Volumina Legum, t. 1?10, Warszawa 1732?1793 (cytowa np.: VL 7, s. 234)

wyd. ? wydanie, wyda

z. ? zeszyt

ZH ? ?Zapiski Historyczne?

zob. ? zobacz

 
 

Sonda

Gdzie kupujesz Kwartalnik Historyczny?
 

Kup najnowszy Kwartalnik Historyczny:Nr 4/2014